Plates
Hand thrown stoneware. White glaze on one side

Hand thrown stoneware. White glaze on one side


Hand thrown stoneware. Ungalzed


Hand thrown stoneware. White glaze on one side